KSIĘGOWOŚĆ

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę oraz na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie:

Prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • opracowanie planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • konsultacje księgowe i podatkowe,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

Obsługi kadrowo płacowej

 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie pasów wynagrodzeń,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez  Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenia ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usług dodatkowych

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu,
 • odbiór dokumentów przez naszego przedstawiciela bezpośrednio u Państwa w firmie;
 • przeprowadzenie archiwizacji dokumentów,
 • doradztwo ekonomiczno-prawne,
 • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, badanie rynku,
 • sporządzanie pozwów do sądu o zwrot należności,
 • prowadzenie szkoleń,
 • inne usługi związane z prowadzeniem firmy,